โลโก้ สุทธิรัตน์ อยู่วิทยามูลนิธิ สุทธิรัตน์ อยู่วิทยา

  • โทร
  • ติดตาม Facebook

คณะกรรมการ

  • นางสาวสุทธิรัตน์ อยู่วิทยาประธานกรรมการ
  • นางสาวนุชรี อยู่วิทยารองประธานกรรมการ
  • นายสราวุฒิ อยู่วิทยากรรมการ
  • นายวุฒิพงศ์ ชาครัตพงศ์กรรมการ
  • นางสาวณิชกานต์ มังคละกรรมการ
  • นายสมคิด รุจีปกรณ์กรรมการและเลขาธิการ
  • นางวนิดา พลทรศักดิ์กรรมการและเหรัญญิก
  • นางสาวสุกัญญา รังสฤษฎ์รัศมีกรรมการและเลขานุการ