โลโก้ สุทธิรัตน์ อยู่วิทยามูลนิธิ สุทธิรัตน์ อยู่วิทยา

  • โทร
  • ติดตาม Facebook

ประวัติความเป็นมา

มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทย เดิมเคยใช้ชื่อ ว่า มูลนิธิเด็กตัวเล็ก แต่เนื่องจากชื่อของมูลนิธิเด็กตัวเล็กอาจทำให้คนภายนอก เข้าใจว่าทำโครงการเฉพาะเรื่องเด็ก ซึ่งจริงๆ ทางประธานมูลนิธิ มีความตั้งใจจะขยายการดำเนินงานให้มากกว่าเรื่องเด็กเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของปัญหาสังคม โดยในปี พ.ศ. 2543 คุณสุทธิรัตน์ (ผู้ก่อตั้ง และดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิฯ) ได้เริ่มต้นศึกษา และ ทำงานด้านสาธารณกุศลอย่างจริงจังด้วยตนเอง เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ในการทำงานด้านสาธารณกุศลให้มีความเข้าใจมากขึ้น เป็นเวลาถึง 3 ปี จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2546 จึงได้ตัดสินใจก่อตั้งมูลนิธิขึ้น ด้วยทุนทรัพย์ก้อนแรกของตนเอง และเริ่มดำเนินการจัดหาอาสาสมัคร วางโครงงานทั้งหมดอย่างละเอียด และได้คิดวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ไว้ทั้งหมด 4 ข้อ โดยมองจากปัจจัยสาคัญของการขับเคลื่อนสังคม เพราะเชื่อว่าการขับเคลื่อนสังคมต้องอาศัยหลายส่วนมาประกอบกันถึงจะก่อเกิดความยั่งยืน

วัตถุประสงค์การดำเนินงาน

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่และสนับสนุน กิจกรรมซึ่งเสริมสร้าง ให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของ การรักษาและพัฒนาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้ยั่งยืน

การศึกษาของเยาวชน

สนับสนุนและสร้าง กิจกรรมซึ่งเป็นการให้ การศึกษาและแบบอย่างที่ดี ให้แก่เด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้มีความรู้ ความรักในเรื่องธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม ของไทย

ศิลปะและวัฒนธรรม

สนับสนุนและส่งเสริม กิจกรรมทางด้าน ศิลปวัฒนธรรม ให้เจริญงอกงาม

การร่วมมือ ประสานงานเพื่อสังคม

ร่วมมือประสานงาน กับบุคคล องค์การกุศล กลุ่มบุคคล และหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในกิจกรรมซึ่งดำเนินการ เพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเพื่อสาธารณะประโยชน์