โลโก้ สุทธิรัตน์ อยู่วิทยามูลนิธิ สุทธิรัตน์ อยู่วิทยา

  • โทร
  • ติดตาม Facebook

ศาลานา

จากความตั้งใจของผู้ก่อตั้ง ในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการ หรือองค์กรต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ วันนี้เจตนารมย์เหล่านั้นได้กลับกลายเป็นรูปธรรมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้วยรากฐานของสังคมไทยที่เป็นสังคมเกษตรกรรม แกนของวัฒนธรรมที่เคยหลอมรวมให้วิถีชาวนาอยู่ได้อย่างมีความสุข มีกินมีใช้ ทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไป การขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ การขาดการสนับสนุนในการพัฒนาการเกษตรให้เป็นเกษตรวิถีธรรมชาติ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค สู่ทางรอดของระบบเศรษฐกิจ ที่ไม่อาจสร้างความยั่งยืนได้ วันนี้จึงเกิดโครงการขึ้น คือโครงการศาลานา