โลโก้ สุทธิรัตน์ อยู่วิทยามูลนิธิ สุทธิรัตน์ อยู่วิทยา

  • โทร
  • ติดตาม Facebook

อาหารปลอดภัยหัวใจอินทรีย์ ในโรงเรียน

ZdCG58.png
แม้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากร ภูมิปัญญา และเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารสำคัญของโลก แต่กลับไม่มีความมั่นคงทางอาหาร เนื่องจากยังมีประชากรที่ขาดแคลน หรือโภชนาการขาดถึง 5.10 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วน ประมาณ 7.3% ของจำนวนประชากรในประเทศ ส่งผลให้เด็กไทยจำนวนถึง 1.2 ล้านคน เจริญเติบโตไม่ได้มาตรฐาน ในอีกด้านหนึ่งก็กลับประสบกับปัญหาโภชนาการเกินไปพร้อมๆ กันด้วย กล่าวคือมีสถิติว่าพบเด็กที่มีน้ำหนักเกินและอ้วน ถึงร้อยละ 10-15 ปัญหานี้ยังไม่รวมสารพิษที่ตกค้างในอาหารกลางวันของโรงเรียนที่พบอีกเป็นจำนวนมาก
ZdbGqI.jpg
จากปัญหาดังที่กล่าวมา ทางมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา จึงได้จัดโครงการอาหารปลอดภัย หัวใจอินทรีย์ขึ้น ร่วมกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานในท้องถิ่นในการบูรณาการเรื่องการสร้างพื้นที่ผลิตอาหารปลอดภัยในสถาบันการศึกษา ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมทั้งโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน ให้รับรู้ เข้าใจ เรื่องอาหารปลอดภัย เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้ตระหนักถึงอาหารที่บริโภค สร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหารทีมีโภชนาการ พร้อมนำหลักสูตรการเรียนการสอนของโครงการศาลานาบางส่วนมาปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมกับเยาวชน และหวังเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ต่อไป
ZdjIxf.jpg