ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ

50 เขต @ กรุงเทพมหานคร

หากจะพูดว่าตอนนี้คือสังคมผู้สูงอายุ ก็คงไม่ใช่เรื่องผิด เพราะจากสถิติปี 2566 เผยว่า ประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปี มีจำนวน 13,043,792 คน หรือคิดเป็น 19.74% จากประชากรทั้งหมด 66,061,517 คน ทำให้ประเทศไทย ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์

โดยมีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยที่ต้องใช้ชีวิตเพียงลำพัง ไม่มีพื้นที่สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และขาดส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม ทำให้เสี่ยงต่อภาวะโดดเดี่ยวทางสังคม (Social isolation) หรืออยู่ในภาวะเหงา ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพทำให้เกิดโรคต่างๆ และเมื่อพวกท่านรู้สึกว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม อาจส่งผลต่อสภาพจิตใจทำให้เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ในทางกลับกัน หากเรามีพื้นที่ให้ผู้สูงอายุสามารถถ่ายทอดประสบการณ์และทักษะชีวิต สังคมจะได้รับความรู้นอกตำรามากมาย

สภาพร่างกายเปลี่ยน แต่องค์ความรู้นั้นอยู่ในระดับเชี่ยวชาญ(Expert)

มันคือเรื่องจริงที่ว่าสมรรถนะทางด้านร่างกายผู้สูงอายุจะเสื่อมถอยลงเมื่ออายุมากขึ้น แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า ประสบการณ์ ภูมิปัญญา และความรู้ที่พวกท่านได้สั่งสม มีประโยชน์ต่อสังคมไม่น้อย การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุจึงเป็นหมุดหมายสำคัญในการแก้ปัญหา การขาดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการขาดพื้นที่แสดงศักยภาพ

มูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ จึงมีเป้าหมาย ในการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ : พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสังคม 2024

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ ปัญญา และพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคม สามารถไปถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ของตนเอง ให้เป็นประโยชน์กับผู้คนในสังคม สู่สังคมได้

ทั้งนี้มูลนิธิฯ คาดหวังว่าผู้สูงอายุที่มีศักยภาพผ่านเกณฑ์การสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 300 คน ผ่านกระบวนการในโครงการจน

จบหลักสูตร จำนวน 120 คน ครอบคลุมทั้ง 6 โซน 50 เขตในกรุงเทพมหานคร และผู้สูงอายุและชุมชนได้รับประโยชน์จากการจัดโครงการกว่า 5,000 คน ตลอดจนเกิดโครงการพัฒนาสังคมจากผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 20 โครงการ