โครงการ

Close

ศิลปวัฒนธรรม

โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทย

โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทย

ชุมชนเมืองบางกอกสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร
1. ณัฐชนน สิ้นภัย
16. ธวรรญรัชฐ์ ธนธรรมพานนท์
2. วิชยะ แท่นนิล
17. อานันท์ นกดำ
3. ปวริศร์ วงศ์สุวรรณ
18. ธัญมน​​ นวลโฉม
4. วิชญะ นารี
19. อารียา เปรมานนท์
5. ธนัชช์เดชน์ พันธ์ทรัพย์
20. ไปรยา บุบผาโชติ
6. คมสัน เนียมราช
21. พรกมล ฟูชัย
7. สรายุทธ เสือเย๊ะ
22. พิไลลักษ์ คำมาระ
8. วรวิทย์ ประทีป ณ กลาง
23. รัญจวน สุมรัมย์
9. อภิเดช ธรรมมาสูงเนิน
24. รุ่งระวี กึกก้อง
10. ปรินากร มงคลเคหา
25. ดวงกมล สมบูรณ์โชคดี
11. ธมน ต๊ะสุ
26. พรพินธ์ สำรวยรื่น
12. ภาคินนท์ แก้วประภาค
27. ปฏิวัติ เอ็นดู
13. วิรัชญา สายแวว
28. สิทธินนท์ บุญสวยขวัญ
14. ธงไชย กาญจนบำรุงสกุล
29. ปรีชญา ชัยกิตติกรณ์
15. กมลฉัตร ทองแก้ว
30. ณณณ์ พิมกร

กำหนดการ : วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565

07.30 - 08.30 น. : อาสาสมัครรวมตัวกันที่ มิวเซียมสยาม ห้องนันทนาการ 101 / รับ Giftset
08.30 - 09.30 น. : สันทนาการ / พิธีเปิด
09.30 - 10.50 น. : จุดเรียนรู้ที่ 1 วัดอรุณราชวราราม (วัดแจ้ง) ฝั่งธนบุรี
11.00 - 12.00 น. : จุดเรียนรู้ที่ 2 วัดกัลยาณมิตร ศาลเจ้าเกียนอันเกง รื่องราวชุมชนกะดีจีน 3 ศาสนา
12.20 - 13.00 น : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารชมอรุณ (ท่าเตียน) สไตล์บุฟเฟต์
13.00 - 14.30 น. : จุดเรียนรู้ที่ 3 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
14.40 - 15.40 น. : จุดเรียนรู้ที่ 4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร และพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)
15.40 - 16.00 น. : เดินทางกลับ มิวเซียมสยาม ห้องนันทนาการ 101
16.00 - 17.00 น. : กิจกรรมถอดบทเรียน แบ่งกลุ่มอาสา 3 กลุ่ม นำข้อมูลความรู้ที่ได้มา brainstorm เพื่อนำไปต่อยอดสู่นักเรียน
17.00 - 17.30 น. : นำเสนอแนวคิดหลักสูตรทีละกลุ่มๆ ละ 10 นาที
17.30 - 18.00 น. : มอบประกาศนียบัตร "โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทย" พิธีปิด เดินทางกลับ
* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


การเตรียมตัว:
การแต่งกายและอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ :
1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย มิดชิด 
2. รองเท้าผ้าใบ
3. อุปกรณ์สำหรับลุยกิจกรรม เช่น แว่นตากันแดด, เสื้อกันฝน, ร่มบังแดด
4. ภาชนะใส่น้ำดื่มส่วนตัว สำหรับดื่มบนรถและระหว่างทำกิจกรรมเพื่อลดขยะในพื้นที่ (จำเป็น)
5. หน้ากากอนามัย ตามนโยบาย Covid-19 สวมใส่ตลอดการเดินทางและทำกิจกรรม
6. ยารักษาโรคประจำตัว(ถ้ามี) และของใช้ส่วนตัวอื่นๆ ที่จำเป็น
*ไม่ควรนำสิ่งของมีค่าที่มีราคาแพงมาด้วยยกเว้นโทรศัพท์มือถือ เพื่อป้องกันการสูญหายระหว่างทำกิจกรรม
** ทีมงานมียาพื้นฐานและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ให้บริการ

ข้อห้ามตลอดระยะเวลาทำกิจกรรม :
1. ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ทุกชนิดในระหว่างทำกิจกรรม
2. ห้ามใช้สารเสพติดทุกประเภท
3. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด

มาตรการเบื้องต้นสำหรับการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19
1. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และตรวจ ATK ก่อนขึ้นรถบัสเดินทางทำกิจกรรม
2. สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง และทำกิจกรรม ยกเว้นเวลาดื่มน้ำและรับประทานอาหาร
3. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นรถบัส และควรมีแบบพกพาส่วนตัวเอาไว้ทำความสะอาดมือทุกครั้งที่หยิบจับสิ่งของในที่สาธารณะ
*หากอาสาสมัครที่ได้รับคัดเลือกท่านใดมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาขึ้นไป และมีอาการตัวร้อน ไอ จาม มีน้ำมูกหรืออาการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์การเดินทางไปทำกิจกรรม และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดูแลอาสาทันทีก่อนเดินทาง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.(098)249 9143
ติดต่อได้เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น.
Line id @syf2546
FB : suthiratfoundation

โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทย

ชุมชนเมืองบางกอกสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร

{progress_list} {/progress_list}